Duch svätý

srdceŽiť v láske, s otvoreným srdcom a v Kristovom vedomí inými slovami – ďakujem Stankovi za tento článok:

„Kto je Duch Svätý? Je nevyčerpateľným zdrojom života Božieho v nás“.

Čítanie Slova Božieho :  Skutky sv. apoštolov, 19 kap. 1.-7. verš.

 1 Práve vtedy, keď bol Apollo v Korinte, Pavol prešiel hornatým vnútrozemím a prišiel do Efezu, kde našiel niekoľkých učeníkov.

2 Spýtal sa ich: Keď ste uverili, prijali ste Ducha Svätého? Odpovedali mu: Ani sme len nepočuli, že jestvuje Duch Svätý.

3 Na to povedal: Akým krstom ste teda boli pokrstení? Oni odpovedali: Jánovým krstom.

4 Pavol im povedal: Ján krstil krstom pokánia a hovoril národu, aby verili v toho, ktorý prichádza po ňom, to znamená v Ježiša.

 5 Keď to počuli, dali sa pokrstiť v mene Pána Ježiša.

 6 Keď na nich Pavol položil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý a hovorili jazykmi i prorokovali.

 7 Bolo ich asi dvanásť.

Počuli sme už mnoho krát, ako sa nazývajú jednotlivé úseky v živote ľudí. Boli rôzne doby. Doba kamenná, bronzová, železná, teraz sa hovorí tejto dobe, že je to doba atómová. Ale ja si dovolím tvrdiť, že táto doba, tento čas, ktorý práve teraz prežívame, je predovšetkým dobou Ducha Svätého, ktorý je nám „bez miery“ darovaný ukrižovaným a vzkrieseným Kristom. Je to napísané a potvrdené v Ev. Jána 3,34 :

„Veď ten, koho Boh poslal, hovorí Božie slová, pretože Boh dáva Ducha bez miery.“

Nedávno sme si pripomínali jednu slávnu a veľkú udalosť. Príchod Ducha Svätého medzi ľudí do tohto nášho sveta. Možno si niekto povie, že to nie je nič nezvyčajné, že Duch Svätý predsa už pôsobil na Zemi aj predtým pri rôznych príležitostiach, o ktorých čítame v Písmach. Áno je to pravda, pôsobil. Ale teraz prišiel medzi ľudí natrvalo. Povedal by som, že teraz si tu zriadil trvalý pobyt, trvalé sídlo. A to je na tom to vzácne, nádherné a fascinujúce.

A preto tvrdím, že táto doba je dobou Ducha Svätého.

Pán Ježiš o príchode Ducha Svätého povedal a čítame to v Ev.Jána 16.kap, 13.-15.v:

13 Ešte vám mám toho veľa povedať, ale teraz to nemôžete zniesť.

14 Keď však príde on, Duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy, lebo nebude hovoriť  

     sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje. A zvestuje vám aj to, čo príde.

15 On oslávi mňa, lebo z môjho vezme a zvestuje vám.

Nechcem sa zaoberať priamo tou udalosťou, keď Duch Svätý zostúpil na učeníkov a oni začali hovoriť rôznymi jazykmi, aby im rozumeli aj všetci cudzinci, čo tam boli vtedy prítomní. Chcem sa zaoberať skôr tým, aký význam má príchod Ducha Svätého, čo to pre nás znamená a kto je Duch Svätý.

TrojjedinostZačnem tým posledným :

„Kto je Duch Svätý? Je nevyčerpateľným zdrojom života Božieho v nás“.

Svätý Duch je skutočnou treťou Osobou Najsvätejšej Trojice; je veľkým darom vzkrieseného Krista, ktorý otvára našu myseľ a naše srdce pre vieru v Ježiša ako v Syna poslaného Otcom a zároveň nás vedie k priateľstvu a k spoločenstvu s Bohom.

Práve Duch Svätý, táto Božská osoba, svedčí o Ježišovi medzi nami a v nás. Je to Duch Svätý, ktorý kresťanovi dáva schopnosť pamätať na to, čo bolo a pripomína mu dary prijaté od Boha. Bez tejto milosti by bol v nebezpečenstve skĺznuť do modlárstva.

V Skutkoch apoštolov19.kap., je zaznamenaná prekvapujúca odpoveď, ktorú dostal Pavol od skupiny učeníkov v Efeze, na otázku, či prijali Ducha Svätého : «Ani sme nepočuli, že je Duch Svätý.» tieto slová, vzbudili vtedy Pavlov úžas. Ale s realizmom musíme poznamenať, že neznalosť, manifestovaná kresťanmi pred dvoma tisíckami rokov, nie je len vecou čias prvých kresťanov. Duch Svätý  je tak trochu nepoznaný aj teraz :

„Mnoho kresťanov dnes nevie, kto je Duch Svätý, ako je to s Duchom Svätým. A niekedy počuť: ‚Mám vzťah k Otcovi, aj k jeho Synovi, pretože sa modlím k Otcovi, som v spojení so Synom, ale neviem, čo mám robiť s Duchom Svätým.‘ Alebo sa hovorí, že ‚Duch Svätý je holubica, alebo sú to ohnivé znamenia  ktoré nám dávajú sedem darov‘. Ale takto chudák Duch Svätý zostáva vždy niekde mimo na konci a nenachádza správne miesto v našom živote.“ (Pápež František)

Pritom, Duch Svätý je Boh, ktorý pôsobí v nás; Boh, ktorý nám pripomína minulosť, prebúdza našu pamäť. Sám Ježiš hovorí apoštolom:

«No Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril.» Ev. Jána 14,26

„Kresťan bez pamäti nie je pravým kresťanom, je mužom alebo ženou, ktorí sú väzňami okolností či náhody; človekom bez histórie. Má ju, ale nevie, čo s ňou.
Je to práve Duch Svätý, ktorý nás naučí, ako naložiť s minulosťou, so spomienkami na to, čo bolo…

Apoštol Pavol v liste  Židom hovorí: «Pamätajte na svojich otcov vo viere» – pamäť, «pripomínajte si ich začiatky vo viere, akí boli odvážni» – zase pamäť. Spomienky nášho života, pamätanie si našej histórie, pripomínanie si chvíle, keď sme mali tú milosť stretnúť Ježiša, pamäť na všetko to, čo nám povedal Ježiš.“

„To je pamäť, ktorá vychádza zo srdca, je milosťou Ducha Svätého“.  Avšak mať pamäť, to tiež znamená mať na pamäti naše vlastné slabosti, biedu, ktoré nás robia otrokmi, a súčasne mať na pamäti Božiu milosť, ktorá nás z nich vyslobodzuje:
A keď príde trochu márnosti a niekto si pomyslí, že je nositeľom Nobelovej ceny za svätosť, pamäť nám prospeje: ‚Len si spomeň, odkiaľ som ťa zobral; z konca stáda. Bol si vzadu, za stádom. Tam si kríval, zaostával za ostatnými. Spomínaj ! Pamäť je veľká milosť ale keď kresťan nemá pamäť – toto je tvrdé, ale je to pravda !– Keď kresťan nemá pamäť, vtedy nie je kresťan, ale modloslužobník. Pretože je pred nejakým bohom, ktorý nemá cestu, nevie byť cestou. Ale náš Boh kráča s nami, pripája sa k nám, ide s nami. Zachraňuje nás. Píše našu históriu s nami. Ak budeme pamätať na toto všetko, náš život sa stane plodnejším, užitočnejším, náš život bude požehnaný a bude požehnaním pre všetkých našich blížnych!

Pokiaľ chceme, aby k nám Boh hovoril o budúcnosti, musíme Mu dovoliť, aby k nám hovoril aj o našej minulosti a prítomnosti. Musíme brať vážne Jeho reč a Jeho konanie s nami. Preto si pripomínajme veci, ktoré sme zažívali v minulosti a slová, ktoré nám Boh hovoril.

Chcel by som sa však pozastaviť predovšetkým pri tom, že Duch Svätý je nevyčerpateľným zdrojom života Božieho v nás.

Ľudia celého sveta po všetky veky odkedy bol stvorený človek, túžia po plnom a krásnom živote, po živote spravodlivom a dobrom, po živote, ktorý nie je ohrozovaný smrťou, ale môže dozrieť a vyrásť až do svojej plnosti. Človek je ako cestujúci, ktorý prechádzajúc púšťami života, pociťuje smäd po živej, čerstvej vode, ktorá by dokázala naplno uhasiť jeho hlbokú túžbu po svetle, po láske, po kráse a po mieri. Všetci pociťujeme túto túžbu! A Ježiš nám takúto živú vodu dáva: je ňou Duch Svätý, ktorý vychádza z Otca; Duch Svätý, ktorého Ježiš vlieva do našich sŕdc.

Ježiš sľubuje Samaritánke, že v hojnej miere a natrvalo daruje „živú vodu“ všetkým, ktorí ho spoznajú ako Syna poslaného od Otca, ktorý prišiel, aby ľuďom priniesol spásu (por. Ev. Jána 4, 5-26; 3,17). Ježiš prišiel, aby nám daroval „živú vodu“, ktorou je práve Duch Svätý, aby náš život bol vedený Bohom, aby bol Bohom oživovaný, a aby ním bol aj sýtený. Keď hovoríme, že kresťan je duchovným človekom, máme na mysli práve toto: Kresťan je človek, ktorý rozmýšľa a koná podľa Boha, podľa Ducha Svätého.

Ale položím vám jednu otázku. A my, rozmýšľame podľa Boha? Konáme podľa Boha? Alebo sa nechávame viesť mnohými inými vecami, ktoré nie sú práve Božie? Každý z nás si na toto musí odpovedať vo svojom srdci.

CerveneSrdce1A teraz sa môžeme pýtať: ako to, že táto voda dokáže celkom uhasiť náš smäd? Vieme, že voda je pre život nevyhnutná; bez vody sa umiera; ona uhasína náš smäd, ňou sa umývame, zúrodňuje našu zem. V liste apoštola Pavla Rimanom (Rim.5,5) nachádzame toto vyjadrenie, a veľmi dobre si ho uchovajme a zapamätajme :

 „ …Božia Láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali“ (Rim.5,5).

„Živá voda“, Duch Svätý, Dar Vzkrieseného, ktorý u nás nachádza svoj príbytok, nás očisťuje, posväcuje, obnovuje, premieňa nás a robí nás účastnými na živote samého Boha, ktorý je láska. Práve preto apoštol Pavol hovorí, že život kresťana je oživovaný Duchom a jeho ovocím – a toto ovocie je:

…….„láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť“ (Gal 5,22-23).

Duch Svätý nás uvádza do Božieho života ako „Synov v Jednorodenom Synovi“. Na inom mieste Listu Rimanom (Rim 8,12-17), apoštol Pavol všetko zhŕňa týmito slovami:

12  A tak teda, bratia, dlžníci sme nie telu, aby sme žili podľa tela.

13  Lebo ak žijete podľa tela, zomriete; ale ak Duchom mŕtvite skutky tela, budete žiť.

14  Lebo všetci, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú synmi Božími.

15  Lebo ste nevzali ducha služby, aby ste sa zase báli, ale ste vzali ducha synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče!

16  Sám ten Duch spolu svedčí s naším duchom, že sme deťmi Božími.

17  A ak deťmi, tak aj dedičmi, dedičmi Božími a spoludedičmi Kristovými; ak spolu trpíme, aby sme aj spolu boli oslávení.

Toto je ten vzácny dar, ktorý Duch Svätý vkladá do našich sŕdc: život Boží, život pravých synov, vzťah dôvery a slobody, dôvery v lásku, v milosrdenstvo Boha, ktorého prejavom je tiež nový pohľad na druhých, tak na blízkych ako aj na vzdialených: pozeráme sa na nich ako na bratov a sestry v Ježišovi Kristovi, ako na tých, ktorých máme rešpektovať a milovať.

Duch Svätý nás učí, aby sme sa na svet dívali očami Krista, aby sme žili svoj život tak, ako ho žil Kristus, aby sme chápali život tak, ako ho chápal Kristus. A práve preto táto živá voda, ktorou je Duch Svätý, tíši náš smäd – lebo nám vraví, že sme milovaní Bohom ako jeho deti, že môžeme milovať Boha ako jeho deti – a v jeho milosti môžeme žiť ako opravdiví Boží synovia, ako Ježiš. Počúvame Ducha Svätého? Čo nám hovorí Duch Svätý? „Pán Boh ťa miluje!“ Toto nám hovorí! „Pán Boh ťa miluje, má ťa rád!“ A my, milujeme opravdivo Boha a našich blížnych – tak ako Ježiš? Nechajme sa viesť, nechajme sa viesť Duchom Svätým. Dovoľme mu, aby prehovoril do nášho srdca, a aby nám povedal toto: že Boh je láska, že nás vždy čaká, že je náš Otec – a miluje nás ako skutočný otec: opravdivo nás miluje. A práve toto hovorí Duch Svätý nášmu srdcu. Načúvajme Duchu Svätému, počúvajme Ducha Svätého a vykročme po tejto ceste lásky, milosrdenstva a odpustenia. „Kresťanský život si nemožno predstaviť bez prítomnosti Ducha Svätého, nebol by kresťanský. Bol by to nejaký duchovný život, pohanský, súcitný, život toho, kto verí v Boha, ale bez vitality, ktorú dával svojim učeníkom Ježiš. To, čo dáva vitalitu nám,  je prítomnosť Ducha Svätého.“

„Prosme za milosť, aby sme si zvykli na prítomnosť tohto spoločníka, Ducha Svätého, tohto svedka Ježiša, ktorý nám hovorí, kde je Ježiš, ako nájsť Ježiša, čo nám Ježiš hovorí. Mať s ním istý familiárny vzťah; je priateľ. Ježiš povedal: Nie, nenechám ťa samého, nechám Ti ‚toto‘. Teda Ježiš nám nechal Ducha Svätého ako priateľa. Kiežby sme mali vo zvyku, skôr ako sa skončí deň, pýtať sa: Čo urobil dnes vo mne Duch Svätý? Aké znamenie mi dal? Ako ku mne hovoril? Čo mi našepkával? Toto je Božia prítomnosť, ktorá nám pomáha pokročiť, dostať sa ďalej v našom živote, nám ako kresťanom. Prosme o túto milosť.“

Autor: Stanislav Jančula

Reklamy

One thought on “Duch svätý

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s